Blog

Tasarruf Yatırım Dengesi ve Kalkınma

Tasarruf Yatırım Dengesi ve Kalkınma

Kalkınma ve Sermaye Birikimi 


Gelişmekte olan ülkeler için kalkınma, bir bakıma sermaye birikimini artırmak demektir. Ancak kalkınmayı yalnızca sermaye birikimine bağlamak ta doğru değildir. Çünkü sermaye birikiminin yanında teknoloji, girişimcinin varlığı, insani sermayenin niteliği, doğal kaynaklar ile siyasi, dini, kültürel, coğrafi vb. unsurların da kalkınma üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Ekonomik kalkınma, bir ülkede yaşam standartlarının yükselmesidir. Yaşam standartları dediğimiz zaman gelir, tüketim ve tasarruf gücü gibi ekonomik büyüme rakamları ile takip edilen maddi kavramların yanı sıra eğitim, sağlık, kaliteli yiyecek ve su gibi genel kavramları da kastediyoruz. Bunu ölçmek için önerilen birçok endeks arasında en çok kabul göreni Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan “insani gelişmişlik endeksi” dir.
Kalkınma için gerekli olan finansman kaynakları iç ve dış olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. İç finansman kaynakları, ülke içindeki tasarruflardan oluşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde iç tasarrufların yeterli düzeyde olmaması, sermaye birikimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ülkelerde sermaye birikiminin iç kaynaklarla artırılması ancak tasarrufların artırılması ile mümkündür. Tasarrufları artırmak için ise tüketimi kısmak ya da geliri artırmak gerekir. Sermaye birikimine katkı sağlamayan geleneksel tasarruf alışkanlıkları yerine (altın, gümüş gibi değerli madenler satın almak, döviz biriktirmek, gayrimenkul almak), tasarrufları ekonomiye, bankacılık sistemine veya sermaye piyasasına kazandırma yönünde özendirici tedbirler almak gerekir.

Tasarruf Yatırım Dengesi

Tasarruf, gelir ile tüketim arasındaki farka denir yani gelirin harcanmayan bölümü şeklinde tanımlanabilir. Yatırım ise tasarrufun, ileride gelir getirecek üretim kapasitelerine harcanması demektir. Bir ülkede tasarruflar yatırımlardan fazla ise tasarruf fazlası vardır. Bir ülkenin tasarrufları yatırımlarına eşitse tasarruf yatırım denkliği söz konusu demektir. Her iki durumdaki ülkelerin dışarıdan borçlanmasına gerek yoktur. Eğer tasarruflar yatırımlardan düşükse o zaman dışarıdan tasarruf ithali gerekir. Bir ülkenin tasarrufları, yatırımlarından azsa bu ülkede tasarruf yatırım dengesi açık veriyor demektir. Bu durumda bu ülke bu açığı finanse edebilmek için dışarıdan borçlanacak demektir.

Türkiye, tasarruf açığı olan ve bu nedenle dışarıdan tasarruf ithal eden bir ekonomidir. Bir ülkenin tasarruf açığı iki şekilde kapatılabilir: 

1) Yabancı sermayeyi çekerek, 

2) Dış borçlanma yoluyla...

Türkiye, çeşitli nedenlerden dolayı yeterince yabancı sermaye çekemediği için ağırlıklı olarak dış borçlanmayla tasarruf açığını kapatmaktadır. Artık Türkiye dış finansmana ihtiyaç duymadan kalkınmalı ve büyümelidir. Yurtiçi tasarrufları arttırmadan Türkiye’ nin gelecekteki büyümesinin finanse edilemeyeceği bir gerçektir. Toplumun her kesiminin buna yapacağı katkı ülkemizin ileriki dönemlerindeki refah seviyesini doğrudan etkileyecektir.

Günlük dilde tasarruf genellikle para biriktirme, masrafları kısma anlamında kullanılır. Tasarruflar hiç şüphe yok ki ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutar. Özellikle hiçbir yerde kullanılmayıp yastık altında tutulan tasarruflar, ekonomiler için ciddi kayıp olarak düşünülebilir. Bunlar dışında faize yatırılan tasarruflar gibi tasarruf çeşitleri tasarruf sahiplerinin paralarının tekrar ekonomide kullanılıp bulundukları ülke için yatırım aracı olarak kullanılması anlamına gelir.

Plasman, yapılmış olan bir yatırımın el değiştirmesidir. Ekonomi için ek bir yatırım değil sadece yatırımcının değişmesidir.

Yaşar Topluluğunun Tarım Grubu olan Çamlı Yem Besicilik A.Ş, kurulduğu tarihten günümüze faaliyet gösterdiği sektörde yapmış olduğu yatırımlar, ürettiği mallar ve nitelikli insan kaynağı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yurtiçindeki tasarrufları gerçek anlamda yatırıma dönüştürerek ileri teknoloji ve kapasite artışı ile üretimini artırmaktadır. Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın dediği gibi "Bilim, Birlik, Başarı" anlayışı ile daha uzun yıllar yatırım ve üretim yapmaya devam edip, sağlıklı nesiller yetiştirmek için kaliteli ve güvenle tüketeceğimiz mallar üretmeye devam edeceğiz.

Süleyman Güler
Health Tasarruf Eğitim Education Gelir Sağlık Development And Capital Stock Su Income Water Sermaye Birikimi Ekonomik Kalkınma Yiyecek İç Finansman Yatırım Dengesi Yatırım Denkliği Food Economical Development Internal Financing Investment Balance Investment Equilibrium

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.